Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Biblioteka Sarajeva

Konkurs - direktorBroj: 01-1-917/20
Datum: 7.8.2020.g.

Na osnovu čl. 27. i 29. stav 1. i 2. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH, br. 6/92, 8/93 i 13/94), člana 8. stav 1. i 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH („Službene novine F BiH“ br. 12/03, 34/03 i 65/13), člana 44. stav (2) i 47. Pravila JU Biblioteka Sarajeva (broj: 04-19/08 i 04-07/13 ) i Odluke v.d. Upravnog odbora (broj: 01-1-916/20 od 7.8.2020.g.) v.d. Upravni odbor Javne ustanove “Biblioteka Sarajeva” raspisuje

 JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE „BIBLIOTEKA SARAJEVA“

 I – NAZIV POZICIJE I BROJ IZVRŠILACA
Direktor Javne ustanove “Biblioteka Sarajeva” Broj izvršilaca: jedan (1)

II – OPIS POZICIJE

 1. organizuje i rukovodi radom ustanove,
 2. zastupa i predstavlja ustanovu prema trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada ustanove,
 3. u ostvarivanju rukovođenja ustanovom, direktor predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je ustanova osnovana, unutrašnju organizaciju sistematizaciju poslova i osnove planova rada i razvoja,
 4. izvršava odluke Upravnog odbora,
 5. odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa,
 6. podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju i
 7. vrši druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima ustanove.

 III – USLOVI JAVNOG KONKURSA

Za direktora može biti imenovano lice koje ispunjava opšte i posebne uslove:

 a) Opšti i uslovi

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine),
 5. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnošću direktora (Biblioteka Sarajeva će pribaviti po službenoj dužnosti),
 1. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (lice koje na funkciji u političkoj stranci ne može biti konačno imenovano),
 2. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu odredbi Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH,
 3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje dužnosti direktora.

b) Posebni uslovi

 1. da ima visoku stručnu spremu, Filozofski fakultet ili fakultet društvenih nauka,
 2. najmanje tri (3) godine radnog iskustva na poslovima i zadacima sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u djelatnosti kulture,
 3. provjerene radne rezultate koji odlučuju da posjeduje potrebne organizacione i stručne sposobnosti,
 4. radne kvalitete za rukovođenje radom Biblioteke,
 5. predložen Program rada za mandatni period.

 IV – SADRŽAJ PRIJAVE

 Kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs treba dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji i to:

 • svojeručno potpisanu prijavu na konkurs,
 • biografiju,
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere,
 • ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji,
 • ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije na funkciji u političkoj stranci,
 • ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik,
 • ovjerenu izjavu od nadležnog organa da kandidat nije predsjednik ili član upravnog ili nadzornog odbora bilo koje ustanove nezavisno od oblasti za koju je ustanova osnovana, a koja djeluje u Bosni i Hercegovini (ukoliko je predsjednik ili član upravnog ili nadzornog odbora priložit će ovjerenu izjavu da će u slučaju imenovanja za direktora ustanove sa danom imenovanja podnijeti ostavku i odstupiti sa navedenih pozicija),
 • ljekarsko uvjerenje (naknadno dostavlja samo izabrani kandidat),
 • diploma o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
 • potvrdu ili uvjerenje o radnom iskustvu u trajanju od tri (3) godine na poslovima i zadacima sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u djelatnosti kulture,
 • program rada za mandatni period.

V- INTERVJU

 Kandidati koji dostave blagovremenu i potpunu dokumentaciju biti će pozvani na intervju.

VI – ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 Direktor Javne ustanove se imenuje na mandatni period od četiri godine.

VII – IZNOS OSNOVNE PLAĆE

 Iznos neto plaće za radno mjesto direktor Javne ustanove “Biblioteka Sarajeva” iznosi 1.764,00 KM.

VIII – NAČIN OBJAVLJIVANJA JAVNOG OGLASA

Konkurs će se objaviti u “Službenim novinama F BiH”, dnevnim novinama “Oslobođenje”, web stranici Javne ustanove “Biblioteka Sarajeva” i web stranici Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo.

IX – ROK ZA PREDAJU PRIJAVA NA JAVNI KONKURS

 Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

X- NEPOTPUNOST I NEBLAGOVREMENOST

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

XI – ADRESA I NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijavu sa traženim dokumentima dostaviti poštom preporučeno na adresu:

Javna ustanova “Biblioteka Sarajeva”, Mis Irbina 4, 71000 Sarajevo.

sa naznakom “Prijava na Javni konkurs za imenovanje direktora Javne ustanove “Biblioteka Sarajeva” – ne otvarati”.

XII – KONTAKT OSOBA ZADUŽENA ZA DODATNA OBAVJEŠTENJA

Kontakt osoba zadužena za dodatna obavještenja u vezi Javnog konkursa je Kurtić Edhem, Telefon: 033 202 178, E-mail: edhem.kurtic@bgs.ba.

XIII – NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA

O rezultatima javnog konkursa kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o imenovanju direktora.

 V.D. PREDSJEDNICA
 UPRAVNOG ODBORA
 Amila Olovčić Vražalica


ODLUKA I JAVNI POZIV

 

 

Objavi ovu vijest na svom profilu