JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU BIBLIOTEKA SARAJEVA

Konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Biblioteka SarajevaNa osnovu člana  27. i člana 29. Zakona o ustanovama  („Službeni list RBiH“, br: 6/92, 8/93 i 13/94), čl. 44. stav (2) i 47. Pravila JU „Biblioteka Sarajeva“ (broj: 04-19/08. i 04-07/13.) i Odluke v.d. Upravnog odbora o poništenju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU „Biblioteka Sarajeva“ (broj: 01-1-702/21 od  9.7.2021. godine), objavljuje se

 

Poništenje Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora

 JU „Biblioteka Sarajeva“

 Poništava se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU „Biblioteka Sarajeva“ na mandatni period od četiri (4) godine koji je  objavljen u: „Službenim novinama FBiH“ (br. 55/20 od 12.8.2020. godine), dnevnom listu „Oslobođenje“, na web stranici Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i web stranici JU „Biblioteka Sarajeva“ (www.bgs.ba ), 7.8.2020. godine.

   Na osnovu člana  27. i člana 29. Zakona o ustanovama  („Službeni list RBiH“, br: 6/92, 8/93 i 13/94), čl. 44. stav (2) i 47. Pravila JU „Biblioteka Sarajeva“ (broj: 04-19/08. i 04-07/13.) i Odluke v.d. Upravnog odbora JU „Biblioteka Sarajeva“ o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora/direktorice JU „Biblioteka Sarajeva“ (broj: 01-1-703/21 od 9.7.2021.  godine), raspisuje se

 JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE

DIREKTORA/DIREKTORICE JU „BIBLIOTEKA SARAJEVA“

 

I – NAZIV, SJEDIŠTE I WEB ADRESA USTANOVE:

JU „Biblioteka Sarajeva

Ul. Mis Irbina br. 4, 71 000 Sarajevo

www.bgs.ba

II – NAZIV POZICIJE I BROJ IZVRŠILACA

Direktor/direktorica Javne ustanove „Biblioteka Sarajeva“

Broj izvršilaca: jedan (1)

 

III – OPIS POZICIJE

 1. organizuje i rukovodi radom Ustanove,
 2. zastupa i predstavlja Biblioteku prema trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada Biblioteke,
 3. predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je ustanova osnovana,
 4. predlaže unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i osnove planova rada i razvoja,
 5. izvršava odluke Upravnog odbora,
 6. odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa,
 7. podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju,
 8. daje naloge i uputstva za izvršavanje finansijskog plana,
 9. učestvuje u radu Upravnog odbora bez prava glasa,
 10. odlučuje i raspolaže sredstvima namjenjenim za reprezentaciju u skladu sa Zakonom i drugim propisima i odlukama nadležnih organa Kantona Sarajevo,
 11. vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima i opštim aktima Biblioteke.

IV – USLOVI JAVNOG KONKURSA

 Opšti uslovi

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX 1. Ustava Bosne i Herecegovine),
 5. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnošću direktora/direktorice (pribavlja se po službenoj dužnosti samo za izabranog kandidata),
 6. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (lice koje na funkciji u političkoj stranci ne može biti konačno imenovano),
 7. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu odredbi Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH,
 8. da je zdravstveno sposoban za obavljanje dužnosti direktora/direktorice.

 

Posebni uslovi

 

 1. da ima visoku stručnu spremu, Filozofski fakultet ili fakultet društvenih nauka,
 2. najmanje tri (3) godine radnog iskustva na poslovima i zadacima sa posebnim

ovlaštenjima  i odgovornostima u djelatnosti kulture,

 1. provjerene radne rezultate koji odlučuju da posjeduje potrebne organizacione i

stručne sposobnosti,

 1. radne kvalitete za rukovođenje radom Biblioteke.

V – DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU

Kandidat koji se prijavljuje na konkurs treba dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji i to:

 • svojeručno potpisanu prijavu,
 • biografiju,
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 (šest) mjeseci,
 • ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere,
 • ovjerenu izjavu od nadležnog organa da  nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji,
 • ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije na funkciji u političkoj stranci,
 • ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik,
 • ovjerenu izjavu od nadležnog organa da kandidat nije predsjednik ili član upravnog ili nadzornog odbora bilo koje ustanove nezavisno od oblasti za koju je ustanova osnovana, a koja djeluje u Bosni i Hercegovini, (Ukoliko je kandidat predsjednik ili član upravnog ili nadzornog odbora bilo koje ustanove nezavisno od oblasti za koju je ustanova osnovana priložit će ovjerenu izjavu da će u slučaju imenovanja za direktora ustanove sa danom imenovanja podnijeti ostavku i odstupiti sa navedenih pozicija),
 • ljekarsko uvjerenje (samo za izabranog kandidata – naknadno),
 • diplomu o školskoj spremi,
 • potvrdu ili uvjerenje o radnom iskustvu u trajanju od tri (3) godine na poslovima i zadacima sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u djelatnosti kulture,
 • program rada za mandatni period.

VI – INTERVJU       

Kandidati koji dostave blagovremenu i potpunu dokumentaciju bit će pozvani na intervju.

VII – ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Direktor Javne ustanove se imenuje na mandatni period od 4 (četiri) godine.

VIII – NAČIN OBJAVLJIVANJA JAVNOG KONKURSA

Konkurs će se objaviti u  dnevnom listu: „Oslobođenje“, “Službenim novinama FBiH”,  web stranici Javne ustanove „Biblioteka Sarajeva“ (www.bgs.ba) i web stranici Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo (mks.ks.gov.ba).

 

IX – ROK ZA PREDAJU PRIJAVA NA JAVNI KONKURS

Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

X – NEPOTPUNOST I NEBLAGOVREMENOST PRIJAVA

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

XI – ADRESA I NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijavu sa traženim dokumentima dostaviti lično na Protokol Ustanove (ul. Mis Irbina br. 4, u periodu od 08,30 do 13,30 sati) ili poštom preporučeno na adresu:

Javna ustanova „Biblioteka Sarajeva“

 1. Miss Irbina br. 4.

 71000 Sarajevo

 Sa naznakom:

„Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora/direktorice – ne otvarati“.

XII – KONTAKT OSOBA ZADUŽENA ZA DODATNA OBAVJEŠTENJA

Tvrtković Meliha

Kontakt telefon: 033 265 030

E-mail: administracija@bgs.ba

XIII – NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA

O rezultatima javnog konkursa kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke o imenovanju direktora/direktorice.

Objavi ovu vijest na svom profilu