Opći akti JU Biblioteka Sarajeva


Kolektivni ugovor za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo


Zakon o javnim nabavkama BiH


Plan javnih nabavki JU Biblioteka Sarajeva za 2021. godinu / Izmjene i dopune

 

ZAKONI


Zakon o radu FBiH


Zakon o bibliotečkoj djelatnosti

 

PRAVILNICI


Pravila JU Biblioteka Sarajeva


Pravila za bibliotečko poslovanje u pozajmnom odjeljenju


Pravilnik o uslovima za osnivanje i rad biblioteka


Pravilnik o radu JU Biblioteka Sarajeva


Pravilnik o tehničko-zaštitnim i drugim mjerama za čuvanje bibliotečke građe


Pravilnik o zaštiti bibliotečke građe specijalnih zbirki


Pravilnik o korištenju građe specijalnih zbirki


Pravilnik o uvjetima za obavljanje matičnih poslova bibliotečke djelatnosti


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u JU Biblioteka Sarajeva


Pravilnik o plaćama i drugim ličnim primanjima zaposlenika JU Biblioteka Sarajeva


Izmjene i dopune Pravilnika o plaćama i drugim ličnim primanjima zaposlenika JU Biblioteka Sarajeva


Pravilnik o načinu ubiranja, uplaćivanja, korištenja, raspodjele vlastitih prihoda i obaveze izvještavanja


Pravilnik o stručnom usavršavanju, obrazovanju i polaganju pripravničkih i stručnih ispita u JU Biblioteka Sarajeva


Pravilnik o stručnim zvanjima, uslovima i načinu sticanja stručnih zvanja u bibliotečkoj djelatnosti


Pravilnik o javnim nabavkama JU Biblioteka Sarajeva


Pravilnik o postupku direktnog sporazuma JU Biblioteka Sarajeva


Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za nabavke


Pravilnik o zaštiti na radu JU Biblioteka Sarajeva


Pravilnik o zaštiti od požara JU Biblioteka Sarajeva


Poslovnik o radu Komisije za provođenje procedure Javnog oglasa

 

ODLUKE


Odluka o izmjenama i dopunama Pravila JU Biblioteka Sarajeva

 

UPUTSTVA


Uputstva za formiranje zavičajne zbirke u narodnim bibliotekama

 

STRATEGIJE


Strategija prema mladima 2017-2022 – JU Biblioteka Sarajeva

 

COVID-19


Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu koronavirusa (COVID-19)