ZAKONI


Ustav Kantona Sarajevo


Zakon o radu FBiH


Zakon o ustanovama


Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo


Zakon o bibliotečkoj djelatnosti


Zakon o javnim nabavkama BiH


Zakon o zaštiti kulturne baštine

 


Kolektivni ugovor za djelatnost kulture u Kantonu Sarajevo

 

OPĆI AKTI JU BIBLIOTEKA SARAJEVA


Opći akti JU Biblioteka Sarajeva


Pravila JU Biblioteka Sarajeva


Odluka o izmjenama i dopunama Pravila JU Biblioteka Sarajeva


Pravilnik o radu JU Biblioteka Sarajeva


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u JU Biblioteka Sarajeva


Pravilnik o plaćama i drugim ličnim primanjima zaposlenika JU Biblioteka Sarajeva


Izmjene i dopune Pravilnika o plaćama i drugim ličnim primanjima zaposlenika JU Biblioteka Sarajeva


Pravilnik o uslovima za osnivanje i rad biblioteka


Pravilnik o javnim nabavkama JU Biblioteka Sarajeva


Pravilnik o postupku direktnog sporazuma JU Biblioteka Sarajeva


Pravilnik o zaštiti na radu JU Biblioteka Sarajeva


Pravilnik o zaštiti od požara JU Biblioteka Sarajeva


Uputstva za formiranje zavičajne zbirke u narodnim bibliotekama


Pravilnik o tehničko-zaštitnim i drugim mjerama za čuvanje bibliotečke građe


Pravilnik o zaštiti bibliotečke građe specijalnih zbirki


Pravila za bibliotečko poslovanje u pozajmnom odjeljenju


Pravilnik o korištenju građe specijalnih zbirki


Pravilnik o uvjetima za obavljanje matičnih poslova bibliotečke djelatnosti


Pravilnik o načinu ubiranja, uplaćivanja, korištenja, raspodjele vlastitih prihoda i obaveze izvještavanja


Pravilnik o stručnom usavršavanju, obrazovanju i polaganju pripravničkih i stručnih ispita u JU Biblioteka Sarajeva


Pravilnik o stručnim zvanjima, uslovima i načinu sticanja stručnih zvanja u bibliotečkoj djelatnosti


Pravilnik o uspostavljanju i radu komisije za nabavke


Poslovnik o radu Komisije za provođenje procedure Javnog oglasa


Poslovnik o radu Upravnog odbora JU Biblioteka Sarajeva


Poslovnik o radu Nadzornog odbora JU Biblioteka Sarajeva

 

 

STRATEGIJE


Strategija prema mladima 2017-2022 – JU Biblioteka Sarajeva

 

COVID-19


Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu koronavirusa (COVID-19)

 


Privremeni plan javnih nabavki za 2022. godinu


Plan javnih nabavki JU Biblioteka Sarajeva za 2021. godinu / Izmjene i dopune 1 / Izmjene i dopune 2 / Izmjene i dopune 3