Biblioteka i izazovi cyber kulture

Biblioteka SarajevaKoristeći prednosti modernih tehnologija, ali još uvijek primarno zadržavajući i tradicionalan način bibliotečkog rada, Biblioteka Sarajeva nastoji zadovoljiti potrebe šire čitalačke publike kroz brojne aktivnosti koje jačaju interes za knjigu i čitanje, što je jedan od temeljnih i najvažnijih zadataka javnih biblioteka. Uloga bibliotekara oduvijek je bila neodvojiva i od cjelokupnog odgojno-obrazovnog procesa, stoga se velika pažnja posvećuje radu sa najmlađom populacijom koji se odvija u dječijim čitaonicama gdje se, kroz zabavne i interaktivne radionice, potiče samostalno čitanje djece i razvija njihova kreativnost. Istovremeno, poseban akcent stavljen je i na rad sa mladima, ne samo na način da Biblioteka popunjava vlastite fondove aktuelnim lektirnim djelima koja su predviđena nastavnim planom i programom osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo, već nastoji da kolekcijama popularne, zabavne i edukativne literature, programskim aktivnostima prilagođenim mladoj generaciji, te obezbjeđenim slobodnim pristupom internetu i multimedijalnim sadržajima, promoviše sve oblike čitanja, zanimanja za književnost, edukaciju i medijsku kulturu. Za “zahtjevnije” čitatelje, studente, profesore, naučne radnike…, Biblioteka Sarajeva nastoji nabaviti adekvatnu literaturu (kupovinom, posudbom ili međubibliotečkom razmjenom), a treba istaknuti da je i u čitaonicama dostupan vrijedan i značajan fond bibliotečke građe koja se inače ne nalazi u slobodnom pristupu i koja je arhivirana u depoima Biblioteke: stručna literatura iz svih oblasti znanja; referentna i priručna literatura (enciklopedije, leksikoni, rječnici, bibliografije, atlasi itd.); posebne zbirke i kolekcije; stara i rijetka knjiga; nekonvencionalna, sitna građa; časopisi, periodične publikacije, dnevni listovi i drugo. Manje “zahtjevni” čitatelji uglavnom prate aktuelnu izdavačku produkciju, a Biblioteka se može pohvaliti da ima odličnu saradnju sa bh. izdavačkim kućama, ali i izdavačima iz regiona, te da ne oskudijeva u ponudi novih izdanja, hit naslova zabavne književnosti i beletristike.

Nastojanje Biblioteke da popularizuje knjigu i čitanje ne ogleda se samo i jedino u radu sa korisnicima koji posjećuju pozajmna odjeljenja i čitaonice, nego i u stalnom zalaganju svih bibliotekara i knjižničara koji tokom cijele godine građanima Kantona Sarajevo i brojnim gostima koji borave u našem gradu žele približiti pisanu riječ i kulturu uopšte. Izložbe (tematske i stalne postavke), književni programi, seminari, predavanja, tribine, dječije radionice itd. samo su neke od aktivnosti kojim Biblioteka sadržajno obogaćuje kulturni život grada. Na web stranici www.bgs.ba je svima omogućeno da na jednom mjestu imaju dostupne sve relevantne informacije o Biblioteci i prate aktuelna dešavanja, te da putem modula „Pitajte bibliotekara“ ostvare elektronsku komunikaciju sa referalnim centrom. Također, korisnicima je na raspolaganju elektronski katalog COBISS, ali i drugi zanimljivi sadržaji (filmovi o Biblioteci, foto galerije, stranice za mlađe korisnike itd.). Ono što se posebno izdvaja jeste resurs digitalizirane i jednim dijelom javno dostupne građe Biblioteke (digital.bgs.ba). Iako broj digitaliziranih publikacija u posjedu Biblioteke Sarajeva ne prelazi 2.000 bibliotečkih jedinica, što sigurno jeste neznatna brojka u odnosu na velike evropske i svjetske repozitorije, svakako je ohrabrujući uzme li se u obzir da ustanova poput ove barem donekle pokušava nadomjestiti bh. prazninu u ovom segmentu modernog digitalnog doba. S tim u vezi, u daljem radu Biblioteke planirano je objedinjavanje i koordinacija procesa digitalizacije kulturno-historijske baštine (digitalizacija / remedijalizacija zbirki, fondova i rariteta u javnom vlasništvu) na području Kantona Sarajevo u skladu sa UNESCO-vim Smjernicama za projekte digitalizacije (IFLA) i standardima Evropske unije. Sve to treba da prati formiranje koordinacionog tijela i kreiranje projektne strategije; evaluacija građe za digitalnu konverziju; prezentacija virtuelne zbirke preko jedinstvenog digitalnog repozitorija na namjenski izrađenoj web platformi; primjena informacionih tehnologija u smislu softverske i hardverske podrške, kao i angažovanje ljudskih resursa (edukacija, međuinstitucionalna, međukantonalna, regionalna i internacionalna saradnja). Realizacijom ovog plana intenzivirali bi se poslovi na digitalizaciji građe, katalogizaciji i izradi prateće e-bibliografije, te kreiranju online digitalne biblioteke. Također, građa bi postala nemjerljivo dostupnija korisnicima ali i sačuvana od fizičkog kontakta i oštećenja (stvaranjem digitalnih kopija povećala bi se dostupnost (raritetnih) štampanih i rukopisnih izdanja, popunili bibliotečki fondovi, te stvorile mogućnosti pozajmljivanja i brže distribucije elektronskih publikacija (digitalnih kopija) bez oštećenja izvornog dokumenta). S obzirom na to da Biblioteka Sarajeva ima zadatak neprestano raditi na identifikaciji, očuvanju i zaštiti kulturne baštine i identiteta Kantona Sarajevo, čini se prioritetnim rad na ovom projektu koji, ujedno, prati i savremene zahtjeve i standarde bibliotekarstva i bibliotečkog poslovanja. Istovremeno, promocija digitalizacije kao vida zaštite kulturno-historijskog blaga, online dostupnost digitaliziranih publikacija, kao i činjenica da u bibliotekama Bosne i Hercegovine još uvijek ne postoji organizovana veća zbirka dostupnih elektronskih publikacija, ukazuje na neminovnost i svrsishodnost procesa digitalizacije. Važnost programa digitalizacije ogleda se i u činjenicama da je baziran na pružanju pristupa digitaliziranim materijalima danas i u budućnosti, na razvijanju tehničke infrastrukture za pristup tim materijalima, te na obezbjeđenju prava i arhiviranja digitalnih publikacija. To, zapravo, podrazumijeva i poticaj razvoju kreativne industrije u okviru institucija kulture, upravljanje trajnim arhivima, demokratizaciju pristupa javnom dobru i podizanje nivoa svijesti o značaju i potrebi zaštite dokumentarnog naslijeđa. Sve ovo je od velike važnosti za biblioteke današnjice, jer se jedino takvim pristupom može odgovoriti izazovima informacijskog doba i osigurati opstanak u eri digitalne tehnologije. A za takvo nešto neće biti dovoljno samo angažovanje bibliotekara, nego i podrška lokalne zajednice koja treba prepoznati potrebu očuvanja kulturne baštine, naglašavati vrijednosti kulture čitanja i obrazovanja, promovisati informatička znanja i informacijsku pismenost kao kompetencije neophodne za upotrebu digitalnih tehnologija i korištenje digitalnih resursa, te aktivno učestvovati u izgradnji prepoznatljive i moderne javne biblioteke kakvu Sarajevo zaslužuje i mora imati – biblioteke koja će u 21. vijeku imati sve one atribute koje imaju biblioteke evropskih i svjetskih metropola i koja će biti spremna odgovoriti izazovima u vremenu koje predstoji.

Ovaj kratki pregled položaja biblioteke istovremeno predstavlja i svojevrsni strateški dokument kojim se naglašava značaj i obaveze bibliotečke profesije danas i u budućnosti, ali i dokument koji poziva širu lokalnu zajednicu da se aktivno uključi u očuvanje i zaštitu kulturne baštine i identiteta Kantona Sarajevo i ujedno postanu članovi velike čitalačke porodice  – a članarina u Biblioteci Sarajeva iznosi samo 15 KM za 12 mjeseci, ili kako bi se današnjim jezikom marketinga izrazilo “potrebno je izdvojiti samo 0,04 KM dnevno…”

Objavi ovu vijest na svom profilu