Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Na osnovu član 35. stav 1. Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/22), Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj 49/06, 76/11 i 89/11), te člana 32. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH“, broj 6/92, 8/93 i 13/94), direktorica JU „Biblioteka Sarajeva“ dana 2.12.2022. godine donosi

PRAVILNIK O POSTUPKU INTERNOG PRIJAVLJIVANJA KORUPCIJE I ZAŠTITI PRIJAVITELJA U JU „BIBLIOTEKA SARAJEVA“

  • Prijava korupcije ili druge nepravilnosti podnosi se pisanim putem na Obrascu za prijavljivanje korupcije, koji čini sastavni dio Pravilnika, putem kutije/sandučića za prijavu korupcije koji je postavljen na ulazu zgrade u ulici Mis Irbina br. 4, sa oznakom „ZA PRIJAVU KORUPCIJE“, zatim putem e-mail adrese prijavikorupciju@bgs.ba, putem protokola Biblioteke ili usmenom izjavom na Zapisnik.