Stručni kolegij JU Biblioteka Sarajeva:

Amela Đelilović – Služba za rad sa korisnicima bibliotečkih usluga
amela.delilovic@bgs.ba

Emira Marić-Jašarević – Služba za nabavku i stručnu obradu bibliotečke građe
emira@bgs.ba

Esma Bajraktarević-Rožman – Služba za zavičajnu zbirku i bibliografiju
esma.bajraktarevic@bgs.ba

Hatidža Demirović – Služba za razvoj, matične poslove i edukaciju
hatidza.demirovic@bgs.ba

Narcis Saračević – Služba za informacijsku djelatnost i digitalizaciju
narcis.saracevic@bgs.ba

Midhad Kurtović – Komisija za nabavku bibliotečke građe i selekciju poklonjene bibliotečke građe
midhad.kurtovic@bgs.ba

Edhem Kurtić – Služba za ekonomsko-finansijske poslove
edhem.kurtic@bgs.ba