Službe

Osnovnu djelatnost Biblioteke prati koordinirani rad stručnih Službi: Služba za nabavku i stručnu obradu bibliotečke građe Služba za zavičajnu zbirku i bibliografiju Služba za rad sa korisnicima bibliotečkih usluga Služba za informaciono-referalne usluge Služba za razvoj, matične poslove i edukaciju Služba za informacijsku djelatnost i digitalizaciju Služba za marketing i izdavačku djelatnost Služba za pravne

Služba za zavičajnu zbirku i bibliografiju

Služba za zavičajnu zbirku i bibliografiju prikuplja, organizira i stručno obrađuje Zavičajnu zbirku kao i ostale specifične kolekcije koje se svojim sadržajem odnose na područje grada Sarajeva i njegove okoline. Zavičajna i Sarajevska zbirka, kao i Spomenička i Sitna štampana građa, koja se čuva u posebnim depoima Biblioteke Sarajeva, predstavlja ujedno najreprezentativniji i najvrjedniji dio

Služba za razvoj, matične poslove i edukaciju

Služba za razvoj, matične poslove i edukaciju podržava sve projekte razvoja i unapređenja Biblioteke Sarajeva i aktivno prati suvremeni razvoj bibliotečke djelatnosti u svijetu. U domenu obavljanja matične funkcije, vodi evidenciju i pruža stručnu pomoć samostalnim bibliotekama i bibliotekama u sastavu, te priprema i organizira skupove, simpozije i seminare za kontinuirano obrazovanje i stručno usavršavanje

Služba za rad sa korisnicima bibliotečkih usluga

Služba za rad sa korisnicima bibliotečkih usluga organizira rad sa korisnicima svih uzrasta i struktura koji se odvija u našim pozajmnim odjeljenjima. Svojim članovima, pored fonda u slobodnom pristupu, nudi i posebno čuvanu bibliotečku građu pohranjenu u specijalnim depoima i dostupnu u čitaonicama. Bibliotekari-informatori pružaju stručnu pomoć u pronalaženju odgovarajuće literature za tematske zahtjeve, referate,

Služba za pravne i opće poslove

Služba za pravne i opće poslove obavlja sve zadatke iz svog domena i organizira rad ostalih Službi u skladu sa mogućnostima Biblioteke i potrebama korisnika. Također, osigurava zaštitu i održavanje cjelokupne imovine Biblioteke. ADRESA: Mis Irbina 4 | OPĆINA: Centar | TELEFON: +387 (0)33 22 22 00 | RADNO VRIJEME: radnim danom od 8 do 16 sati

Služba za marketing i izdavačku djelatnost

Služba za marketing i izdavačku djelatnost zadužena je za plasman bibliotečkih usluga i izdavačke produkcije Biblioteke Sarajeva, kao i za propagandu njene cjelokupne djelatnosti. ADRESA: Mis Irbina 4 | OPĆINA: Centar | TELEFON: +387 (0)33 44 45 80 | RADNO VRIJEME: radnim danom od 8 do 16 sati

Služba za informaciono-referalne usluge

Služba za informaciono-referalne usluge predstavlja referalni centar i savjetuje korisnike u pronalaženju i korištenju informacijskih izvora i usluga, pruža pomoć u pretraživanju bibliotečkih kataloga i sekundarnih izvora (bibliografija, vodiča) i pomoć pri izradi bibliografskih popisa na određenu temu, složenih tematskih i retrospektivnih pretraživanja, te pruža usluge poduke. ADRESA: Mis Irbina 4 | OPĆINA: Centar | TELEFON: +387 (0)33 44

Služba za informacijsku djelatnost i digitalizaciju

Služba za informacijsku djelatnost i digitalizaciju zadužena je za kreiranje i održavanje web stranice Biblioteke, te primjenu grafičkog i web dizajna, održavanje sistemskih i drugih datoteka za optimalno funkcionisanje računara i softverskih programa Biblioteke. Služba aktivno prati razvoj i primjenu informacionih sistema i tehnologija te radi na modernizaciji bibliotečkog poslovanja i stvaranju digitalnog repozitorija Biblioteke. Služba je

Služba za ekonomsko-finansijske poslove

Služba za ekonomsko-finansijske poslove prati rad Biblioteke u ovoj oblasti i osigurava finansijsko poslovanje u skladu sa Zakonom o proračunima/budžetima Federacije BiH i Zakonom o Trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, te ostalim zakonima koji propisuju finansijsko-računovodstveno poslovanje javnih ustanova. ADRESA: Mis Irbina 4 | OPĆINA: Centar | TELEFON: +387 (0)33 20 22 78 | RADNO VRIJEME: radnim danom