Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Služba za nabavku i stručnu obradu bibliotečke građe vrši prijem, sadržajnu i tehničku obradu svih vrsta publikacija: štampanih i elektronskih, monografskih i serijskih, kao i obradu posebnih zbirki (zbirka muzikalija i audiovizuelne građe, kartografsko-geografska zbirka, likovno-grafička zbirka, zbirka neknjižne građe i dokumentacionog materijala). U svom radu Služba koristi programsku opremu COBISS, čime učestvuje u izgradnji sistema uzajamne katalogizacije biblioteka Bosne i Hercegovine, pri čemu primjenjuje međunarodne standarde za obradu bibliotečke građe. Služba također permanentno prati izdavačku produkciju, te na temelju stručne analize i u skladu s važećim stručnim standardima bira bibliotečku građu za nabavku.

 

ADRESAMis Irbina 4
OPĆINACentar
TELEFON++ 387 (0) 33 20 21 59
RADNO VRIJEMEponedjeljak-petak: 8.00-16.00